Tietosuojaseloste

Suomen Jazzliitto ry
Päivitetty 14.6.2023

Tätä tietosuojaselostetta sovelletaan kaikessa viileamusiikki.fi-palveluun liittyvässä henkilötietojen käsittelyssä. Tietosuojaseloste noudattaa EU:n tietosuoja-asetusta, Suomen lainsäädäntöä ja muita soveltuvia viranomaisten tietosuojamääräyksiä.

Tietosuojaselosteessa käytettävien termien määritelmät:

 • Suomen Jazzliitto ry esitetään jäljempänä myös muodossa “Jazzliitto” tai “me”.
 • Henkilötiedolla tarkoitetaan kaikkea tietoa, jotka liittyvät tunnistettavissa olevaan henkilöön. Tähän ei kuulu anonymisoitu data, josta tunnistetekijät on poistettu.
 • Palvelulla tarkoitetaan Jazzliiton tarjoamaa viileamusiikki.fi-palvelua.
 • Käyttäjällä tarkoitetaan viileamusiikki.fi-palvelun käyttäjää, joka täyttää sitoumuslomakkeen.
 • Toimijalla tarkoitetaan sitoumuksen tekevää yritystä, artistia tai muuta toimijaa.

1. Mitä tietoja kerätään ja käsitellään?

Käyttäjän yhteystiedot

Toimijan edustaja antaa sitoumuksen yhteydessä seuraavat tiedot:

 • Käyttäjän etunimi, sukunimi ja sähköpostiosoite
 • Toimijasta kerätään seuraavat tiedot:
  • Organisaation, artistin tai toimijan nimi
 • Erityisiä henkilötietoryhmiä ei käsitellä.

2. Mihin kerättyä tietoa käytetään?

Dataa voidaan kerätä, käsitellä ja käyttää seuraavin perustein:

 • Sopimuksen toteuttamisen tai syntymisen edellytysten saavuttamiseksi ja palveluiden tuottamiseksi.
 • Harvinaisissa tapauksissa, joissa joudumme käyttämään dataa lakisääteisen velvoitteen perusteella tai suojellaksemme yksilöllistä tai yleistä etua.

Henkilötietoja käsitellään viileamusiikki.fi-palvelun toteuttamiseksi;

 • Jotta elävän musiikin alan ammattilaiset, organisaatioiden edustajat sekä muut toimijat voivat ilmaista sitoutuvansa elävän musiikin ilmastotiekarttaan.
 • Jotta rekisteröidylle voidaan lähettää palveluun liittyviä tarpeellisia ilmoituksia.

Palvelun käytössä syntynyttä anonymisoitua dataa voidaan käyttää tilastojen muodostamiseen, joiden avulla mitataan esimerkiksi palvelun käytön aktiivisuutta. Anonyymejä tilastotietoja voidaan jakaa kolmansille osapuolille, kuten Palvelun rahoittajille. Analytiikkaan käytetään Euroopassa toimivaa Plausible Analytics-työkalua.

Mikäli viileamusiikki.fi-verkkosivuston hallinnoija vaihtuu, henkilötiedot voidaan siirtää sivuston uudelle hallinnoijalle. Hallinnoijan vaihtumisesta tiedotetaan rekisteröidylle vähintään 30 vuorokautta ennen muutosta.

3. Miten tietoja kerätään ja käsitellään?

Dataa kerätään, käsitellään ja käytetään ainoastaan lain sallimissa rajoissa. Kerättävät henkilötiedot tulevat rekisteröidyltä itseltään.

4. Rekisterin suojaamisen periaatteet

Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu ja tallennettu Jazzliiton järjestelmiin, joihin on rajattu pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja palveluun ja sen toteuttamiseen liittyvien tehtävien suorittamiseksi. Kyseisillä henkilöillä on käytössään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat. Henkilötietoja kerätään ja käsitellään Webropol-järjestelmässä sekä Microsoftin pilvipalvelussa.

5. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle

Tietoja käsitellään lähtökohtaisesti ainoastaan Suomessa. Tietoja ei käsitellä EU/ETA-alueen ulkopuolella, elleivät yksittäiset käyttäjät ota yhteyttä palveluun alueen ulkopuolelta. Palveluun voidaan kirjautua mistä tahansa maantieteellisestä paikasta.

Palvelua koskevia, anonyymeja tilastotietoja voidaan luovuttaa Jazzliiton ja Palvelun kehittämisen rahoittajille mm. projektin seurantaa varten.

Tietoja säilytetään Suomessa sijaitsevalla palvelimella.

6. Kenelle tietoja luovutetaan?

Kerättävät henkilötiedot ovat Jazzliiton ja muiden Palvelun ylläpitäjien saatavilla. Organisaation nimi julkaistaan palvelussa, jolloin se on sivuilla vierailijoiden nähtävillä.

7. Tietojen säilytys

Rekisteröidyn itsensä vastuulla on viipymättä päivittää tai poistaa kaikki sellainen sisältö, joka ei enää ole voimassa olevaa tai ajankohtaista. Mikäli käyttäjä haluaa päivittää tai poistaa antamiaan tietoja, tulee hänen ottaa yhteys rekisterinpitäjän edustajaan sähköpostitse osoitteessa maria.silvennoinen@jazzfinland.fi.

Rekisterinpitäjällä on oikeus poistaa henkilötiedot rekisteristä oman harkintansa mukaan. Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan kuin niiden keräämisen alkuperäiset tarkoitukset vaativat. Koska palveluun ei voi kirjautua, rekisterinpitäjä ottaa rekisteröityyn yhteyttä kahden (2) vuoden välein tarkistaakseen halukkuuden jatkaa tietojen käsittelyä. Mikäli rekisteröity ei reagoi yhteydenottoon 30 vuorokauden kuluessa, Jazzliitolla on oikeus poistaa kyseisen käyttäjän tiedot rekisteristä.

Jossain tapauksissa tietoja voi olla tarpeen säilyttää edellä mainittujen rajoitusten yli, jolloin tiedot anonymisoidaan siten, ettei käyttäjä ole enää tunnistettavissa.

8. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää pääsyä omiin tietoihinsa. Rekisteröidyllä on tietosuojasäännösten nojalla muitakin oikeuksia, kuten oikeus vastustaa tietojen käsittelyä ja oikeus pyytää tietojen käsittelyn rajoittamista tietyissä tapauksissa. Vanhentuneen tai virheellisen tiedon suhteen Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen oikaisua. Rekisteröity voi myös pyytää tietojensa poistamista tai tietojen käsittelyn keskeyttämistä, mikä voi johtaa Palvelun tarjoamisen keskeytymiseen.

Jos rekisteröity kokee oikeuksiaan rikottavan, hänellä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

9. Automatisoitu päätöksenteko

Rekisterin tietoja ei käytetä sellaiseen päätöksentekoon, jolla on oikeudellisia vaikutuksia henkilöön ja joka perustuu automatisoituun tiedonkäsittelyyn, kuten profilointiin.

10. Yhteydenotot

Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse osoitteeseen maria.silvennoinen@jazzfinland.fi

11. Tietosuojaselosteen muutokset

Jazzliitto pidättää oikeuden tehdä muutoksia tietosuojaselosteeseen. Muutoksista tietosuojaselosteeseen tiedotetaan rekisteröidyille sähköpostitse. Ajantasainen tietosuojaseloste on saatavilla osoitteessa viileamusiikki.fi. On tärkeää, että rekisteröity tutustuu tietosuojaselosteeseen huolellisesti jokaisen päivityksen jälkeen.

12. Rekisterinpitäjä

Suomen Jazzliitto ry
Y-tunnus: 0220061-2
Hämeentie 17 b 62
FI-00500 Helsinki

info@jazzfinland.fi
00358 5367491

13. Yhteyshenkilö

Maria Silvennoinen
Toiminnanjohtaja, Suomen Jazzliitto ry
maria.silvennoinen@jazzfinland.fi